Siirry sisältöön

Helsinki

Diakin suurimmalla kampuksella Helsingissä tehdään valtakunnallisesti vetovoimaista sosiaali-, terveys-, kirkon ja tulkkauksen alan koulutusta, tutkimusta ja kehitystä. Kampuksella työskentelevät asiantuntijat keskittyivät vuonna 2020 vahvasti alueellisten, valtakunnallisten ja kansainvälisten hankkeiden valmisteluun. Kampukselta käsin koordinoidaan valtakunnallisia ja Etelä-Suomen alueella vaikuttavia hankkeita. 

Yhteistyökumppaneita

 • Diakonissalaitos 
 • Kirkkohallitus 
 • Nyyti ry 
 • Metropolia, Laurea, Arcada, Haaga-HeliaHumak, Helsingin yliopisto 
 • Helsingin kaupunki, Vantaan kaupunki, Espoon kaupunki 
 • HUS 
 • pääkaupunkiseudun lukiot 
 • IOM 
 • Setlementtiasunnot Oy 
 • Etelä-Suomen Syöpäyhdistys 
 • Terhokoti 
 • Polli Ry

Verkostot 

Diakonissalaitos on Diakille läheinen yhteistyökumppani valtakunnallisesti, etelän alueella yhteistyötä on tehty nuorten osallisuuden edistämisessä tarinateatterin keinoin Tule nähdyksi -hankkeessa sekä korkeakouluopiskelijoiden hyvinvoinnin edistämisessä eri hankkeissa. Lisäksi olemme valmistelleet yhteistyönä hankehakemuksia maahanmuuttajanaisten työllistymisen ja yhteiskuntaan integroitumisen edistämiseksi.

Kirkkohallitus rahoittaa Diakin kirkollista tutkimusta sekä kehittämistoimintaa, jossa tuetaan kirkollisten opiskelijoiden ammatillisen identiteetin rakentumista.

Nyyti ry on opiskelijoiden mielenterveyttä ja opiskelukykyä edistävä valtakunnallinen ja yleishyödyllinen yhdistys. Nyyti ry on mukana hankkeissa, joissa edistämme korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointia esimerkiksi Hyvinvointia korkeakouluopintoihin- ja OHJY - hankkeissa. Koronatilanne haastoi Diakin  tki-toimintaa suuntaamaan hanketoimintaa monipuolisesti opiskelijoiden opintojen sekä mielenterveyden tukemiseen.

Pääkaupunkiseudun ammattikorkeakoulujen kanssa Diak teki tki- yhteistyötä hankevalmistelussa ja –toteutuksessa. Metropolian kanssa toteutettiin Höntsä - silta eteenpäin!, SOTE-silta –hanketta, SOTE-PEDA 24/7 -hanketta, Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus ja haettiin yhdessä syksyllä 2020 OKM:n erityisavustusta opiskelijoiden ohjauksen ja opiskelijahyvinvoinnin kehittämiseen, Laurean kanssa toteutettiin SOTE-PEDA 24/7 -hanketta, UOMA – Uraa ja osaamista maahanmuuttajille –hanketta sekä Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus -hanketta, Haaga-Helia oli mukana Diakin HEI-ICI –hakemuksessa sekä SOTE-PEDA 24/7 -hankkeessa, Humakin kanssa selvitettiin v. 2019-2020 asioimistulkkauksen, viittomakielen- ja kirjoitustulkkien sekä puhevammaisten tulkkien työmarkkinatilannetta ja koulutustarpeita OKM:n erityisavustushankkeella ja Arcadan kanssa yhteistyötä tehtiin OKM:n rahoittamissa SOTE-PEDA 24/7, Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutuksen ja Kaksikielinen sairaanhoitajakoulutus – hankkeissa.

Edellä mainittujen hankkeiden teemoina olivat korkeakoulutettujen opiskelijoiden pätevöitymispolun kehittäminen sekä maahanmuuttajataustaisten urapolkujen kehittäminen (SOTE-silta ja UOMA), nuorten sosiaalinen vahvistaminen (HÖNTSÄ) ja monialainen osaaminen digipalvelujen käytössä ja kehittämisessä sote-alalla (SOTE-PEDA 24/7)

Nostot TKI-työstä 2020 

Hankkeet

 • Navigaattori – kohti monimuotoisia kuntia -hanke
  Hankkeen tavoitteena on vahvistaa kuntapäättäjien ja -työntekijöiden valmiuksia vastaanottaa pakolaisia sekä tukea aikuisia pakolaisia kotoutumisessa suomalaiseen yhteiskuntaan ja uuteen kotikuntaan. Hankkeessa selvitetään tiedontarpeet liittyen kuntapaikka- ja kiintiöpakolaisuusprosessiin (kuntapäättäjät ja -työntekijät) sekä Suomeen kotoutumiseen (aikuiset kiintiöpakolaiset), kehitetään selvityksessä identifioituihin tiedontarpeisiin vastaavia, dialogiperusteisia koulutusmalleja kuntapäättäjille, -työntekijöille ja aikuisille kiintiöpakolaisille sekä levitetään kehitettyjä koulutusmalleja ja toimintatapoja kaikille kunnille, jotka myöntävät kuntapaikkoja ja vastaanottavat kiintiöpakolaisia.
 • Virtaa ohjaukseen -hanke 
  Hankkeen tavoitteena on vahvistaa monikulttuurista ammattitaitoa, hankkeessa on kehitetty yhteistyössä koulutukseen osallistuvien sekä hankkeen yhteistyökumppaneiden kanssa täydennyskoulutus monikulttuurista ohjaustyötä tekeville ja siitä kiinnostuneille. Kehitetyssä täydennyskoulutuksessa vahvistettiin ohjaustyötä tekevien kielitietoisuutta, ammatillisuutta ja ohjausosaamista sekä tuetaan verkostoitumista. Koulutuksiin osallistui n. 50 opiskelijaa, ja  heistä puolella äidinkieli oli jokin muu kuin suomi. Opiskelijoiden koulutus- ja työkokemustaustat olivat vaihtelevia ja lähes kaikki opiskelijat tekivät monikulttuurista ohjaustyötä eri toimialoilla. Opiskelijat suorittivat täydennyskoulutukseen kuuluvia opintopisteitä lähes 500 opintopistettä.
 • Esiselvitys tekoälyn mahdollisuuksista syrjäytymisen ehkäisyssä – case yksinäisyys -hanke
  Esiselvitys kattaa taustoituksen, nykytilan analyysin, kokeiluita sekä johtopäätökset ja suositukset jatkotoimenpiteiksi.  Taustoituksessa selvitetään yksinäisyyden vaikutusta syrjäytymisessä ja kartoitetaan olemassa olevat tietolähteet. Hankkeen aikana toteutetaan tekoälykokeiluita, joiden myötä selviää, miten tekoäly käsittelee olemassa olevaa yksinäisyyteen liittyvää dataa. Kokeilut saavat pohjansa aiemmin tehdystä taustoituksesta sekä analyysistä. Kokeiluiden perusteella voidaan analysoida tarkemmin datan laatua sekä tekoälyn kypsyysastetta. Tämä antaa tietoa, kuinka tekoälyä voi hyödyntää yksinäisyyden vastaisessa työssä.  Hankkeen eri vaiheissa järjestetään verkostoitumistilaisuuksia. Hankkeen lopputulokseksi luodaan esiselvitys, joka antaa suuntaviivoja tekoälyn käyttöönottoa varten sosiaalisen osallisuuden kehittämiseksi.
 • Blendi-hanke
  Hanke vahvisti eurooppalaisella yhteistyöllä opiskelijoiden osallisuutta tukemalla opettajien digitaalisten taitojen kehittymistä kouluissa sekä lisäämällä opiskelijoiden osallistumista digitaalisiin oppimisympäristöihin. Hankkeen tarkoituksena oli edistää osallisuutta sulautuvan oppimisen avulla. Opettajia rohkaistiin käyttämään sulautuvan oppimisen menetelmiä oppilaitoksissa ja tuetaan heitä menetelmien käytössä. Pitkän aikavälin tavoitteena on estää sosiaalista ja koulutuksellista syrjäytymistä. Hanke tarjoaa helppokäyttöisiä ja oppilaitosten toiveiden mukaan kehitettyjä ratkaisuja, joiden avulla voidaan parantaa digitaalista tietotaitoa ja edistää digitaalista osallisuutta ja tasa-arvoa kaikkialla Euroopassa.
 • Express yourself 
  Hanke tuki opiskelijoiden hyvinvointia ja koulupudokkuutta ryhmäytymisen ja itseilmaisutaitojen kehittämisen avulla.

Työelämäpalvelut

Diakin työelämäpalveluissa tuotamme työelämälle valtakunnallisesti täydennyskoulutuksia, räätälöityjä koulutus- ja kehittämiskokonaisuuksia,  asiantuntijapalveluita sekä työnohjauksia. Koulutus- ja kehittämispalveluissamme hyödynnämme Diakin hankkeissa kehitettyjä kehittämismenetelmiä, koulutuksia ja mittareita. Räätälöidyt koulutukset toteutamme pääsääntöisesti yhteiskehittämällä tilaajatahojen kanssa. Diakilta työelämäpalveluja tilaavat lähinnä julkiset palveluntarjoajat sekä kolmannen sektorin toimijat sekä jonkin verran myös sote-alan yritykset.  

Vuonna 2020 Diakin työnohjaajakoulutuksesta (70 op)  valmistui 17 monialaista työnohjaajaa. Diak on vakiintunut ja arvostettu työnohjaajakouluttaja, Diakista valmistuneet työnohjaajat toimivat sekä työnohjaajina että erilaisissa johtamis-, esihenkilö ja kehittämistehtävissä eri aloilla.  

Opetushallituksen rahoittamana opetushenkilöstön täydennyskoulutuksena Diak toteutti kaksi verkkokoulutusta: Monikulttuurinen opetus ja ohjaus sekä Valmentava johtaminen.   

Diakin tulkkauksen asiantuntijat osallistuivat Kelan Maahanmuuttajien kuntoutuksen kehittämishankkeeseen (Mahku) tuottaen tietoa  tulkkausvuorovaikutuksesta maahanmuuttajataustaisten asiakkaiden kanssa.  

Diak tarjoaa työelämälle työnohjauspalveluja, joista toteuttavat Diakin koulutetut työnohjaajat. Pääkaupunkiseudulla Diakilla on kilpailutetut puitesopimukset Diakonissalaitoksen, Rinnekodin, Hus:nja  Vantaan, Espoon sekä  Helsingin kaupunkien kanssa. Työnohjausprosesseja pääkaupunkiseudulla vuoden 2020 aikana n. 20.